Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.11.2013, 11:48 - Wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie

Moja szczerze umiłowana córko, wkrótce wielu zacznie korzystać ze swojej wiedzy naukowej, aby oceniać Najświętsze Ewangelie. Zamiast głoszenia Prawdy Mojego Słowa, które pochodzi od Mądrości Bożej, zaczną przekręcać je tak, aby nadać mu bardziej nowoczesny wizerunek.
Wszystkie Moje Słowa, zawarte w Świętej Ewangelii, będą inaczej interpretowane. Powiedzą, że Moje Słowo oznacza coś nowego, co będzie bardziej stosowne w dzisiejszym świecie. Będą starali się podawać przykłady tego, jak bym was nauczał, gdybym w obecnym czasie chodził po Ziemi. Zniknie prostota Słowa Bożego, które jest dla każdego. Ci, którzy są inteligentni, wykształceni i dumni z postępu człowieka w świecie nauki, zaczną wtedy wypowiadać się obraźliwie.
Kościół przyjmie tak zwane nowe odkrycia naukowe, które podważą to, co jest zawarte w Piśmie Świętym. Będą one ujawniać to, co zostanie nazwane nowymi dowodami, które poddają w wątpliwość to, jak świat został stworzony. Potem powiedzą, że wiele z tego, co jest zawarte w Biblii, to są po prostu metafory mające na celu stworzenie pokoju wśród ludzi. Wykorzystają przesłanie humanizmu, miłość wzajemną, gdy chodzi o zdolność do opieki nad ubogimi, niewykształconymi i potrzebującymi, żeby zastąpić nimi Prawdę, którą otrzymaliście w Ewangeliach. Następnie, nowe, fałszywe doktryny, które będą wydawały się podobne do Prawdy, zostaną przyjęte przez kapłanów i tylko ci, którzy mocno trwają przy Moim Słowie utrzymają Prawdę przy życiu.
Moi ukochani wyznawcy, gdy okaże się, że już bardzo niewielu słucha Prawdy - Słowa Bożego - wtedy musicie nawzajem się pocieszać. Nadal musicie przypominać o Prawdzie tym, którzy są w Moich Kościołach, którzy z aplauzem przyjmą wprowadzane herezje, gdyż wielu z nich nadal nic nie będzie rozumiało. Tak daleko odpadną ode Mnie, z łatwością zaakceptują te zmiany. Osobom małej wiary o wiele łatwiej będzie przyjąć słowo tych, którzy domagają się reformy, niż pozostać wiernym Słowu Bożemu.
Wkrótce nastąpi nawoływanie do wprowadzenia pierwszych zmian. Ze słodyczą będą uspokajali i z pasją będą mówili o konieczności zaistnienia, jako jeden zjednoczony kościół światowy - aby okazać miłość i tolerancję dla wszystkich - i tak będziecie poprowadzeni do popełnienia największego błędu. Wielu będzie w szoku, jak szybko Mój Kościół będzie wydawał się obejmować świecki świat. Wielu będzie zachwyconych ze sposobu, w jaki różne religie, poganie i heretycy, będą się przepychać, aby dołączyć do tego nowego, charytatywnego jednego światowego kościoła. Powiedzą: "W końcu kościół, który jest tolerancyjny dotarł do wszystkich." Już nie będą się wstydzili okazywania nieposłuszeństwa Bogu. Będą natomiast z dumą głosili, że ich nędzne grzechy są dopuszczalne nie tylko w Oczach Boga, ale już nie są w ogóle uważane za grzechy. Stworzy to wszędzie wielką radość.
Po raz pierwszy w historii, ci, którzy wprowadzają Mój Kościół w błąd będą kochani, adorowani i praktycznie nie spadnie na nich żadna krytyka.
Największa herezja, nie widziana od czasu Mojej śmierci na Krzyżu, pochłonie teraz Mój Kościół na Ziemi. Wypełnią oni Moje Kościoły obraźliwymi, pogańskimi symbolami, a Ja nigdzie nie będę widoczny. A gdy będą wypełniali budynki, które zostały stworzone, aby adorować Mnie, Mój Prawdziwy Kościół, składający się z tych, którzy pozostali wierni Prawdzie, staną się jedyną Prawdziwą Świątynią Boga, ponieważ oni nigdy nie zaakceptują zbezczeszczenia Mojego Ciała. Ich wiara pozwoli im szerzyć Ewangelię i utrzymywać płomień Ducha Świętego.
Wasz Jezus


9th November 2013, 11:48 - Many will soon begin to use their knowledge of science to evaluate the Most Holy Gospels

My dearly beloved daughter, many will soon begin to use their knowledge of science to evaluate the Most Holy Gospels. Instead of declaring the Truth of My Word, which comes from the Wisdom of God, they will start to twist it so as to give it a more modern image.
All of My Words, contained in the Holy Gospel, will be interpreted differently. They will say My Word means something new, which will be more relevant in the world today. They will try to give examples as to how I would teach you, were I to walk the Earth at this time. Gone will be the simplicity of the Word of God, which is for everyone. Those who are intelligent, knowledgeable and who are proud of man's progress in the world of science, will then begin to make insulting statements.
The Church will embrace so-called new scientific discoveries, which will discredit what is contained in the Holy Bible. They will reveal what they say will be new evidence, which casts doubt as to how the world was created. They will then say that much of what is contained in the Bible are simply metaphors designed to create peace amongst men. They will use the message of humanism, love of one another, in terms of your ability to look after the poor, uneducated and needy, as a substitute for the Truth you were given in the Gospels. Then, the false new doctrines which will seem similar to the Truth, will be embraced by priests, and only those who remain firm to My Word will keep the Truth alive.
My beloved followers, when you find that very few will listen anymore to the Truth - the Word of God - then you must comfort each other. You must continue to remind those in My Churches, who will applaud the heresies, which will be introduced, of the Truth for many of them will be none the wiser. So far will they fall away from Me, that they will readily accept such changes. It will be much easier for those with little faith to accept the word of those who demand reformation, than to remain true to the Word of God.
The call for the first changes will be made soon. With a sweetness that will soothe and passionate talk about the need to rise up as one united world - to show love and tolerance for all - you will be led into the greatest error. Many will be shocked at how quickly My Church will seem to embrace the secular world. Many will be enthralled at the way in which different religions, pagans and heretics, will scramble to join this new, one world charitable church. They will say: "At last a church which is tolerant has reached out to all." No longer will they feel ashamed to show disobedience to God. Instead, they will proudly proclaim that their wretched sins are not only acceptable in the Eyes of God, but they are no longer deemed to be sins at all. This will create great rejoicing everywhere.
For the first time in history, those who lead My Church into error will be loved, adored and virtually no criticism leveled upon them.
The greatest heresy, not seen since My death on the Cross, will now devour My Church on Earth. They will fill My Churches with insulting pagan symbols and I will be nowhere to be seen. And while they fill the buildings, which they created to adore Me, My True Church, comprising of those who remain faithful to the Truth, will become the only True Temple of God, for they will never accept the desecration of My Body. Their faith will enable them to spread the Gospels and keep the Flame of the Holy Spirit alight.
Your Jesus