Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

23.12.2013, 18:36 - Matka Zbawienia: Ta nowa i bezwstydna imitacja Słowa Bożego będzie miała na celu sprawić, by wielu uwierzyło, że jest to po prostu nowoczesna, zaktualizowana wersja Nowego Testamentu

Moje dziecko, ciemność tak nagle opadnie na Kościół mojego Syna, że wielu nagle zamilknie, tak bardzo będą wstrząśnięci. Mój Syn, Jezus Chrystus, Król, nie będzie już dłużej uznawany za Króla. Jego miejsce zajmą wywyższeni pogańscy bogowie, a wszystkie religie, w tym te, które nie pochodzą od Boga i wszyscy zajmą stanowiska w Kościele mojego Syna na Ziemi.
Światu będzie się wydawało, że nowe głoszenie tak zwanego chrześcijaństwa jest dobrą wiadomością. Świat będzie się radował, gdyż wielu chętnie powita to, co dostrzegą jako wielką tolerancję dla wszelkiego rodzaju czynów, które do tego momentu uznawane były za grzech w Oczach Boga.
Kiedy mój Syn chodził po Ziemi, faryzeusze odrzucili Prawdę. Oni wierzyli tylko w to, co im odpowiadało, a wierzyli w wiele kłamstw. Nie chcieli przyjąć otwartych Ramion mojego Syna, gdy głosił On Święte Słowo Boże. Ponownie nadszedł czas na tych, którzy twierdzą, że znają Prawdę, aby odrzucili mojego Syna. Mam na myśli Jego Święte Słowo ogłoszone w Najświętszych Ewangeliach. Wkrótce Najświętsza Księga zostanie odrzucona i nowe bluźniercze zamienniki zostaną oznajmione wszystkim, wewnątrz Kościoła mojego Syna i poza nim. Wielu da się zwieść.
Wrogowie mojego Syna są tak bardzo przebiegli, że ta nowa i bezwstydna imitacja Słowa Bożego sprawi, iż wielu uwierzy, że jest to po prostu nowoczesna, zaktualizowana wersja Nowego Testamentu. Wykorzystają Słowo mojego Syna i zmienią je, by znaczyło coś nowego - coś, czego On nigdy nie powiedział. Zły duch, przez wrogów mojego Syna zawsze będzie oszukiwał świat wykorzystując Prawdę, jako podstawę do kłamstw. Zawsze będą atakowali to, co jest Prawdą poprzez przerabianie Prawdy, aby zniesławić Słowo mojego Syna.
Najpierw przez wyszydzenie, a później przez odrzucenie go, by zastąpić je herezją. Następnie zaatakują Jego Ciało. Słowo stało się Ciałem w postaci mojego Syna. Ukrzyżowali mojego Syna przedtem, a teraz, gdy przychodzi ponownie, aby odnowić Ziemię, będą niszczyli Świętą Eucharystię. Wszyscy, którzy wierzą, muszą wytrwać te straszne bóle porodowe, bo gdy to wszystko się zakończy Syn Człowieczy powstanie i przyjdzie, aby odzyskać swoje Królestwo na Ziemi. Ci, którzy kochają mojego Syna muszą czcić Go przez cały czas i nigdy Go nie odrzucać.
Musicie być gotowi, by żyć w Prawdzie i nie ulegać pokusie akceptowania kłamstw, które będą rozpowszechniane na całym świecie i nowej jednej światowej religii, która niedługo zostanie ogłoszona. Kiedy zobaczycie, że takie rzeczy się dzieją, bądźcie pewni, że bliski jest czas Powtórnego Przyjścia Jedynego Prawdziwego Zbawiciela - Jezusa Chrystusa, Króla ludzkości.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


23rd December 2013, 18:36 - Mother of Salvation: This new and obscene imitation of the Word of God will have many believe that it is simply a modern updated version of the New Testament

My child, the darkness will drop so suddenly over my Son's Church, that many will be become instantly silent, so shocked will they be. My Son, Jesus Christ the King, will be declared to be no longer King. In His place will be the elevated pagan gods and all religions, including those who do not come from God and all will take up position in my Son's Church on Earth.
To the world the new proclamation of so-called Christianity will seem to be good news. The world will rejoice, because many will welcome what they will see to be great tolerance for every kind of act, which up to then was deemed to be a sin in the Eyes of God.
When my Son walked the Earth, the Pharisees rejected the Truth. They believed only in what suited them and they believed in many falsehoods. They would not accept my Son's outstretched Arms, as He proclaimed the Holy Word of God. The time has come, once again, for those who claim to know the Truth to deny my Son. By this, I mean His Holy Word as proclaimed in the Most Holy Gospels. Soon, the Most Holy Book will be discarded and a new blasphemous substitute will be declared to all, within my Son's Church and outside of it. Many will be deceived.
So cunning are my Son's enemies that this new and obscene imitation of The Word of God will have many believe that it is simply a modern, updated version of the New Testament. My Son's Word will be used and changed to mean something new - something He never said. The evil one, through the enemies of my Son, will always deceive the world by using the Truth as a base for lies. They will always attack what is True by working with the Truth, in order to defame my Son's Word.
They will start with His Word first and destroy it - first, by mocking it and then by discarding it, in favour of heresy. Then they will attack His Flesh. The Word was made Flesh in the form of my Son. They crucified my Son before and now, as He comes again to renew the Earth, they will destroy the Holy Eucharist. All of those with faith must persevere during these terrible birth pangs, because when it is all over the Son of Man will rise and will come to reclaim His Kingdom on Earth. Those who love my Son must honour Him at all times and never deny Him.
You must be prepared to live by the Truth and never succumb to accepting lies, which will be spread all over the world and the, soon to be declared, new one world religion. When you see these things happen, be assured that the time will be close for the Second Coming of the One True Saviour - Jesus Christ, the King of humanity.
Your beloved Mother Mother of Salvation