Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


05.01.2014, 19:34 - Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Ogień Ducha Świętego wnika w duszę osoby, pierwszą reakcją są łzy. Drugą reakcją jest oszołomienie. Trzecią reakcją jest uświadomienie sobie, że coś wspaniałego - wewnętrzne zrozumienie Prawdy Boga i wszystkiego, czego On pragnie - opanowało tę szczególną duszę. Nagle zstępuje pokój, a także przenikliwe zrozumienie tajemnicy Istnienia Boga - Miłości Boga. Wszystkie rzeczy, które są zgodne ze Słowem Bożym, stają się jasne.
Tylko ci, którzy poddali swoją wolę Bogu i którzy pozbyli się całej ludzkiej pychy i intelektu oraz oddali Mu te rzeczy są w stanie otrzymać Dar Ducha Świętego. Jeśli w duszy istnieje choćby odrobina pychy, Duch Święty nigdy do niej nie wejdzie.
Tylko ci, którzy naprawdę wierzą, że Bóg jest wszechmocny, a człowiek jest niczym i że są niegodni stanąć przed Nim, mogą oddać swoją wolę. Tylko ci, którzy są gotowi zrobić wszystko, czego się od nich wymaga, aby wykonać Świętą Wolę Boga, zgodnie z Jego Słowem, mogą otrzymać Dary, aby głosić Słowo, które będzie miało prawdziwy wpływ.
Każdy człowiek, który twierdzi, że głosi Prawdę i mówi, że jest prowadzony przez Ducha Świętego, nigdy nie będzie się szczycił. Nigdy nie zwróci uwagi na swoje dary, talenty, wiedzę, świętość czy na pokorę. Bo kiedy człowiek czyni tak w Święte Imię Boże, to nie został on pobłogosławiony Duchem Ognia - Płomieniem, który rozpala serce człowieka, tak, że odpowiada z miłością na Słowo Boże.
Podczas Mojego Czasu na Ziemi, wyjaśniłem to wszystkim z was, że ten, kto się wywyższa przede Mną zostanie odrzucony na pustynię. A kto się uniża przede Mną zostanie wywyższony.
Wasz Jezus


5th January 2014, 19:34 - If there is but just a shred of pride in the soul, the Holy Spirit will never enter it

My dearly beloved daughter, when the Fire of the Holy Spirit enters the soul of a person, the first response is one of tears. The second response is one of bewilderment. The third response is the realization that something wonderful - an inner understanding of the Truth of God and all that He desires - has overtaken that particular soul. Suddenly, a peace descends, as well as an acute understanding of the mystery of the Existence of God - the Love of God. All things, which are according to the Word of God, become clear.
Only those who have surrendered their will to God and who have shed all human pride and intellect and presented these things to Him are capable of receiving this Gift of the Holy Spirit. If there is but just a shred of pride in the soul, the Holy Spirit will never enter it.
Only those who truly believe that God is All-Powerful and that man is nothing and unworthy to stand before Him, can surrender their will. Only those who are willing to do all that is required of them, to do the Holy Will of God, according to His Word, can be given the Gifts to proclaim the Word, which will have any real impact.
Any man who claims to proclaim the Truth, and says he is guided by the Holy Spirit, will never boast of his own greatness. He will never draw attention to his gifts, his talents, his knowledge, his holiness or his humility. For when a man does this, in the Holy Name of God, he has not been blessed with the Spirit of Fire - the Flame that enkindles the hearts of man, so that they respond, with love, to the Word of God.
During My Time on Earth, I made it clear to all of you that he who exalts himself before Me will be cast into the wilderness. He who humbles himself before Me will be exalted.
Your Jesus