Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.01.2014, 20:19 - Rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana

Moja szczerze umiłowana córko, gdy Moja Matka ukaże się po raz ostatni, wszędzie w Maryjnych miejscach objawień, musicie wiedzieć, że świat zmieni się i w końcu do Mnie przybiegnie. To dzięki Mojej ukochanej Matce więcej dusz zostanie do Mnie doprowadzonych. Jej rolą zawsze było służyć Mi dla dobra człowieka. A teraz, rola Mojej Matki, jako Współodkupicielki zostanie w końcu dobrze i prawdziwie zrozumiana.
Każdej duszy dam możliwość doświadczenia Mojej Potężnej Interwencji, abym mógł ją nawrócić. Poprzez nawrócenia będę mógł uratować miliony. Złożyłem Obietnicę Zbawienia i wypełniłem ją przez Moją śmierć na Krzyżu. Teraz zbiorę dusze, przyciągnę do siebie, a przez tę Misję wszędzie rozpowszechnię Prawdę Mojego Słowa.
Tym, którym nigdy nie dano Prawdy, zostanie ona przedstawiona po raz pierwszy. Tym, którzy otrzymali Prawdę, ale o niej zapomnieli, zostanie przypomniana przez Moją Obietnicę. Tym, którzy znają Prawdę, ale zmienili ją, by dostosować do własnych pragnień, będzie przypomniane, że może być tylko jedna Prawda.
Przyniosę ludzkości Prawdę w tym czasie, gdy ich umysły będą zdezorientowane, ich dusze rozdarte wątpliwościami - ale uwolnię ich od lęków. Tylko Ja, Jezus Chrystus, ich Zbawiciel, mam Moc, by interweniować w ten sposób. Tylko Ja mam Moc przynieść im pokój i dać im zbawienie, które im się należy.
Wszystkie wątki tej Misji właśnie łączą się w jeden wzór. Kiedy różne części połączy się i dopasuje, podobnie jak to się dzieje w układance, to końcowy obraz stanie się wyraźny. Wtedy wszędzie odnajdziecie Moją Obecność - we wszystkim, co wiąże się z każdą autentyczną świętą misją daną światu przez Mojego Ojca, aż w końcu cała Prawda stanie się dla wszystkich jasna.
Mój Ojciec obiecał, że ujawni światu Prawdę poprzez Księgę Prawdy, jak przepowiedział prorokom Danielowi i Janowi Ewangeliście. Mój Ojciec przynosi wam obecnie Prawdę, ale robi to stopniowo, po trochu, dopóki ostatnia część nie złoży się w całość. Tylko wtedy Księga Prawdy stanie się logiczną całością. Dopiero wtedy ostateczne przeszkody zostaną pokonane, gdy większość ludzkości będzie śpiewała i radowała się w oczekiwaniu na Moje Powtórne Przyjście. Dopiero wtedy, gdy Moja Misja zostanie zakończona, ten Wielki Dzień zostanie ogłoszony światu.
Idźcie w pokoju i wiedzcie, że gdy całkowicie Mi zaufacie, będę mógł wypełnić ostatnią część Przymierza Mojego Ojca i zabiorę was do Panowania Jego Wszechmocnego Królestwa.
Wasz Jezus


24th January 2014, 20:19 - My Mother's role as Co-Redemptrix will be well and truly understood at last

My dearly beloved daughter, when My Mother makes one final appearance, at Marian apparition sites everywhere, you must know then that the world will turn and run to Me at last. It is through My beloved Mother that more souls are brought to Me. Her role has always been to serve Me for the good of man. And now, My Mother's role, as Co-Redemptrix, will be well and truly understood at last.
I will give every soul the opportunity to witness My Powerful Intervention, so that I can convert them. Through conversion, I can save millions. The Promise of Salvation was made by Me and fulfilled by My death on the Cross. Now, I will gather the souls I will draw to Me through this Mission and spread the Truth of My Word everywhere.
Those who were never given the Truth will be presented with it for the very first time. Those who were given the Truth, but who have forgotten it will be reminded of My Promise. Those who do know the Truth, but who have changed it in order to suit their own desires, will be reminded that there can only be one Truth.
I bring humanity the Truth at a time when their minds are confused, their souls torn with doubt - but I will ease their fears. Only I, Jesus Christ, their Saviour has the Power to intervene like this. Only I have the Power to bring them peace and deliver them the salvation, which rightly belongs to them.
All the strands of this Mission are being drawn together to form a pattern. Then, when the various parts are linked and fitted together, like the pieces of a jigsaw, when all the pieces begin to merge, the final picture will become clear. Then you will find My Presence everywhere - all of which is linked to every authentic holy mission granted to the world by My Father, until finally the whole Truth will become clear to everyone.
My Father promised that He would reveal to the world the Truth, through the Book of Truth, as foretold to the prophets Daniel and John the Evangelist.My Father brings you the Truth at this time now, but He does it piece by piece, little by little until the final part makes up the whole. Only then will the Book of Truth make sense. Only then will the final hurdles be overcome, when the majority of humanity will sing and rejoice in anticipation of My Second Coming.Only when My Mission is completed will the Great Day be announced to the world.
Go in peace and know that when you place all your trust in Me, that I can complete the final part of My Father's Covenant and take you into the Realm of His Almighty Kingdom.
Your Jesus