Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


09.04.2014, 15:30 - Matka Zbawienia: Mój Syn, Jezus Chrystus, zostanie zdradzony przez drugiego Judasza, takiego, który posiada wielki autorytet

Moje dziecko, gdy Judasz Iskariota zdradził mojego Syna, Jezusa Chrystusa, pociągnęło to za sobą daleko idące konsekwencje. Był on jednym z najbliższych sprzymierzeńców mojego Syna i członkiem Jego drogich apostołów i z tej przyczyny jego zdrada była bardzo bolesna dla mojego Syna. A ponieważ zdrajca pochodził z wewnątrz Otoczenia mojego Syna, oznaczało to, że wkradły się wątpliwości wśród tych, którzy nie byli pewni co do tego, czy mój Syn był rzeczywiście Prawdziwym Mesjaszem. Wątpliwości rozprzestrzeniły się i wielu z Jego apostołów i wyznawców czuło się zdezorientowanymi, zagubionymi i przestraszonymi. Wiedzieli, że gdy Jego wrogowie Go schwytali, Prawda będzie podważana, a następnie zostanie odrzucona. Wiedzieli też, że jeśli staną publicznie w obronie mojego Syna, to oni również będą cierpieli i może się to dla nich skończyć tą samą karą, jaką Jemu wymierzyli. Wiedzieli też, że nie będą mieli odwagi przeciwstawić się swoim wrogom z obawy przed wyśmianiem.
Tak więc zdrada mojego Syna z wnętrza Jego Kościoła na Ziemi będzie taka sama. Mój Syn zostanie zdradzony przez drugiego Judasza, takiego który posiada wielki autorytet wewnątrz Jego Kościoła na Ziemi. Kiedy ta druga największa zdrada od czasów Judasza Iskarioty, który sprzedał mojego Syna za trzydzieści srebrników będzie miała miejsce, sprawi to, że ludzie każdej rasy, narodu i wiary chrześcijańskiej, będą kwestionować Prawdę. Ta zdrada będzie miała daleko idące konsekwencje, ponieważ doprowadzi do podważenia każdego aspektu Boskości mojego Syna. Kiedy tak się stanie, Prawda runie. W jej miejsce zostanie podniesione martwe ciało, zepsute do szpiku kości, bez żadnych oznak życia. Martwa doktryna zostanie podniesiona i przystrojona we wszystkie fałszywe atrybuty związane z moim Synem, ale nie będzie przynosić owoców. Choć będzie to wyglądało na nowe nawrócenie.
Prawdziwe nawrócenie pochodzi z miłości ludzi do Boga, wspomaganej przez Dar Ducha Świętego i przez własną wolną wolę. Ta nowa doktryna zostanie narzucona światu bez waszej wolnej woli. Gdy ją odrzucicie zostaniecie ukarani przez wrogów mojego Syna.
Ci, którzy zdradzą mojego Syna w ostatnich dniach nie będą mieli życia. Ci, którzy Go nie zdradzą, będą żyli wiecznie w chwale Boga.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


9th April 2014, 15:30 - Mother of Salvation: My Son, Jesus Christ, will be betrayed by another Judas and one with great authority

My dear child, when Judas Iscariot betrayed my Son, Jesus Christ, it had far-reaching consequences. Because he was one of my Son's closest allies, and as a member of His precious apostles, his betrayal was very painful for my Son. Because he, a traitor, came from within my Son's Domain, this meant that doubts crept in amongst those who were unsure as to whether or not my Son was, indeed, the True Messiah. The doubts spread and many of His apostles and followers felt confused, lost and afraid. They knew that once He was seized by His enemies, the Truth would be questioned and then denied. They also knew that, were they to defend my Son publicly, they would also suffer and could have ended up having to endure the same punishment meted out to Him. They knew also that they would not have had the courage to stand defiantly against His enemies, for fear of ridicule.
So, will the betrayal of my Son, from within His Church on Earth be the same. My Son will be betrayed by another Judas and one with great authority, from within His Church on Earth. When this, the second greatest betrayal, since Judas Iscariot sold my Son for thirty pieces of silver, takes place, it will make people of every race, nation and Christian faith, question the Truth. This betrayal will also have far-reaching consequences, because it will bring into question every single aspect of my Son's Divinity. When this happens, the Truth will collapse. In its place, a corpse will be raised up, rotten to the core, without any sign of life. A dead doctrine will be raised and dressed up with all the false attributes associated with my Son, but it will bear no fruit. Yet, it will seem like a new conversion.
True conversion comes from people's love for God, powered by the Gift of the Holy Spirit and by their own free will. This new doctrine will be foisted upon the world, without your free will. Reject it and you will be punished by my Son's enemies.
Those who betray my Son in the final days will have no life. Those who don't betray Him will live forever in the Glory of God.
Your beloved Mother Mother of Salvation