Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


24.07.2014, 16:48 - Matka Zbawienia: Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga

Moje drogie dzieci Boże, nigdy nie wolno wam zapominać, jacy szczególni jesteście w Oczach Boga, gdyż On kocha was bezwarunkowo. To, jak bardzo On was kocha, jest poza możliwością waszego zrozumienia. Uśmiecha się, kiedy wy się uśmiechacie. Śmieje się, gdy się śmiejecie. Płacze, gdy niszczy was ból i smutek i ogarnia Go gniew, kiedy cierpicie prześladowania z rąk innych.
W tym czasie w historii, kiedy wszędzie narody są zarażone nienawiścią, gdy niewinni ludzie są torturowani, uciskani i zabijani, wyciągnie On swoją Rękę i ukarze niegodziwych. Kiedy ludzkość buntuje się przeciw Bogu, okazując brak szacunku w odniesieniu do Praw Bożych, a w szczególności brak szacunku dla życia innego człowieka, Jego Kara ogarnie świat. Kto nie okazuje szacunku dla ludzkiego życia, nie uznaje Boga ani Jego Boskości.
Bóg jest Stwórcą i Twórcą Życia - On je daje i tylko On ma Prawo je odebrać. O, jak wiele smutku jest teraz w Jego niebiańskim Królestwie z powodu agresji, która jest napędzana przez złego ducha przeciwko Jego Stworzeniom.
Musicie prosić Boga, aby złagodził cierpienie, które jest spowodowane w świecie przez ludzi, których serca są zimne, złe i pełne nienawiści. Ci, którzy wprowadzają terror wobec innych ludzi, potrzebują waszych modlitw. Proszę, odmawiajcie tę Modlitwę, aby chronić słabych i niewinnych i złagodzić okropności, które człowiek musi znosić w tym czasie.
Modlitwa Krucjaty (162) O ochronę słabych i niewinnych:
O Boże, Ojcze Wszechmogący, proszę chroń słabych i niewinnych, którzy cierpią z rąk tych, którzy noszą w sercach nienawiść. Ulżyj cierpieniom znoszonym przez Twoje biedne bezbronne dzieci.
Daj im wszystkie Łaski, których potrzebują, aby ochronić się przed Twoimi wrogami. Napełnij ich odwagą, nadzieją i miłością, aby mogły znaleźć w swoich sercach przebaczenie dla tych, którzy ich dręczą.
Proszę Cię, drogi Panie, mój Ojcze Przedwieczny, przebacz tym, którzy lekceważą Prawo do Życia i pomóż im ujrzeć jak bardzo ich działania Cię obrażają, aby mogli zmienić swoje postępowanie i szukać pocieszenia w Twoich Ramionach. Amen.
Dzieci, módlcie się, módlcie się, módlcie się o ochronę tych, którzy cierpią z powodu swojej wierności Bogu, Ojcu Przedwiecznemu i za tych, którzy są ofiarami okrutnych i bezsensownych wojen.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


24th July 2014, 16:48 - Mother of Salvation: He, who shows no respect for human life, does not acknowledge God

My dear children of God, you must never forget how special you are in God's Eyes, for He loves you all unconditionally. How He loves you is beyond your comprehension. He smiles when you smile. He laughs when you laugh. He weeps when you are blighted with pain and sorrow and He becomes enraged when you suffer persecution at the hands of others.
At this time in history, when hatred infests nations everywhere and when innocents are tortured, oppressed and killed, His Hand will reach out and punish the wicked. When humanity defies God by showing no regard for the Laws of God and, in particular, respect for the life of another human being, His Punishment will engulf the world. He, who shows no respect for human life, does not acknowledge God or His Divinity.
God is the Creator and Author of Life - He gives it and only He has the Authority to take it away. Oh how much sorrow there is at this time in His heavenly Kingdom, because of the aggression, which is fuelled by the evil one, against His Creation.
You must ask God to alleviate the suffering, which is caused in the world by men whose hearts are cold, angry and full of hatred. Those who inflict terror on others need your prayers. Please recite this Prayer to protect the weak and the innocent and to alleviate the horrors which man has to endure at this time.
Crusade Prayer (162) To protect the weak and the innocent:
O God, Father Almighty, please protect the weak and the innocent, who suffer at the hands of those with hatred in their hearts. Alleviate the suffering endured by Your poor helpless children.
Give them all the Graces they need to protect themselves from Your enemies. Fill them with courage, hope and charity, so that they can find it in their hearts to forgive those who torment them.
I ask You, dear Lord, my Eternal Father, to forgive those who defy the Law of Life and help them to see how much their actions offend You, so that they can amend their ways and seek solace in Your Arms. Amen.
Children, pray, pray, pray for the protection of those who suffer because of their allegiance to God, the Eternal Father, and for those who are the victims of cruel and senseless wars.
Your beloved Mother Mother of Salvation