Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015

07.09.2014, 19:30 - Matka Zbawienia: Antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony

Moje drogie dzieci, bądźcie czujne na znaki czasów, kiedy antychryst zajmie swoje miejsce w Kościele Mojego Syna na ziemi, wtedy ujrzycie to z całą jasnością.
Ani przez chwilę nie wierzcie, że antychryst wkroczy do Kościoła mojego Syna i przejmie go w sposób agresywny, używając przemocy. Inspirowany i prowadzony przez samego oszusta, antychryst zajmie tę pozycję, ponieważ zostanie o to poproszony.
Wszystkie korekty mszałów Kościoła będą wkrótce ujawnione, a jako przyczynę poprawek podadzą, że odzwierciedlają one współczesny świat, zatem należy je uwzględnić, by odpowiadały innym wyznaniom i religiom. Skoro tylko Prawdziwe Słowo Boże i Nauki mojego Syna, Jezusa Chrystusa, zostaną zmienione, staną się one jałowe, gdyż nie będą odzwierciedlały Prawdy danej światu przez mojego Syna.
Antychryst najpierw zyska popularność z powodu swoich umiejętności politycznych. Następnie skieruje uwagę na różne religie, ale nastawiony będzie głównie na chrześcijaństwo. Chrystus jest jego największym wrogiem i przedmiotem jego nienawiści, zatem jego ostatecznym celem jest zniszczenie Kościoła mojego Syna. Kościół zostanie zdemontowany na różne sposoby, jeszcze zanim antychryst zostanie poproszony o zaangażowanie się. Włączy się on w podejmowanie decyzji w ramach planu wprowadzania nowej jednej światowej religii. Wszystkie te zmiany - gdzie Kościół publicznie będzie wzywał do zjednoczenia wszystkich religii - nastąpią zanim antychryst zajmuie swoje miejsce na Tronie mojego Syna na ziemi. Droga zostanie oczyszczona dla bestii, by mógł on swobodnie poruszać się w Kościele Mojego Syna, gdzie zostanie mu przyznane honorowe miejsce. W końcu ogłoszą, że zostanie on przywódcą jednego światowego porządku i odbędzie się pełna przepychu koronacja. To wydarzenie będzie oglądane na całym świecie i będzie się odbywać z udziałem polityków, dygnitarzy i celebrytów, a gdy na jego głowie zostanie umieszczona korona, to tak, jakby ostatni gwóźdź został wbity w Ciało mojego Syna. W tym dniu zostanie zbezczeszczony Kościół katolicki i wielu biskupów i księży ucieknie, bo wtedy zrozumieją, że przepowiedziane proroctwa wypełniają się na ich oczach.
Od tego dnia, kiedy Boży Tron zostanie oddany antychrystowi, będzie on okazywał wielkie znaki fizyczne, które przekonają ludzi o jego świętości. Antychryst, tak będą mówić, będzie nosił nadzwyczajne znaki stygmatów i będzie on postrzegany jako ten, który leczy chorych i nieuleczalnie chorych. Zostaną mu przypisane wielkie cuda i z czasem przekona wielu, że jest on Jezusem Chrystusem, a jego wyniesienie na szczyt tego fałszywego kościoła, jest to znak Powtórnego Przyjścia. I podczas gdy świeccy mogli być odpowiedzialni za ustanowienie jądra kościoła reszty, czyli tego co pozostało z Kościoła ustanowionego przez Mojego Syna na ziemi, to kapłani będą tymi, którzy go od tej pory poprowadzą. Duch Święty utrzyma prawdziwy Kościół w czasie panowania antychrysta i ani on ani żaden wróg mojego Syna nigdy go nie zwycięży.
Prawda nigdy nie umrze. Słowo Boże, choć zbezczeszczone, nigdy nie umrze. Kościół nigdy nie może umrzeć, choć może być odrzucony na pustynię. Nawet w jego najsłabszej godzinie, nadal pozostanie żywy i bez względu na to, jak bardzo Kościół mojego Syna będzie atakowany, Bóg nigdy nie pozwoli na to, aby został zniszczony.
Podczas tych nadchodzących dni, nigdy nie możecie pozwolić sobie, aby dać się skusić do przyjęcia takiego oszustwa. Będziecie zwodzeni przez antychrysta, a on będzie wspierany przez wrogów Kościoła mojego Syna. Zostanie przyjęty i sławiony przez fałszywych liderów w kościołach za jego dzieła charytatywne na całym świecie. W wielu krajach przyznają mu wielkie zaszczyty, a ludzie będą mieli jego oprawione zdjęcia w swoich domach. Antychryst będzie bardziej uwielbiany niż Bóg, ale to z Ręki Boga zostanie on zepchnięty w przepaść wraz z tymi, którzy ukradli dusze dzieci Bożych, gdy uczestniczyli w próbie zniszczenia Kościoła mojego Syna.
Wasza Umiłowana Matka
Matka Zbawienia


7th September 2014, 19:30 - The antichrist will take up position because he will be invited to do so

My dear children, be on your guard for the signs of the times, when the antichrist will take his seat in my Son's Church on earth, so that this will be clear for you to see.
Do not believe, for one moment, that the antichrist will stride into my Son's Church and take it aggressively, by force. Inspired and driven by the deceiver himself, the antichrist will take up position because he will be invited to do so.
All the adjustments in the Church's missals will be made known soon and the reason given will be they reflect a modern world, so they must become inclusive, in order to suit other denominations and religions. Once the True Word of God and Teachings of my Son, Jesus Christ, are changed, they will become barren, for they will not reflect the Truth, given to the world by my Son.
The antichrist will become popular because of his political skills first. Then he will turn his attention to various religions, but his main focus will be on Christianity. Christ is his greatest enemy and the object of his hatred, and so his ultimate goal will be to destroy my Son's Church. The Church will be dismantled in different ways before he, the antichrist, will be asked to become involved. He will be involved with the decision making in the plan to launch a new one world religion. All these changes - where the Church, having publicly called for the unification of all religions - will take place before the antichrist takes up his seat on my Son's Throne on earth. Then the path will be cleared for the beast to walk freely in my Son's Church where a place of honour will be accorded to him. Eventually, it will be announced that he will become the leader of the one world order and a lavish coronation will take place. This event will be seen all over the world, attended by politicians, dignitaries and celebrities and when the crown is placed on his head, it will be as if the final nail has been driven into the Body of my Son. On that day the Catholic Church will be desecrated and many bishops and priests will flee, because they will, by then, understand that the prophecies foretold have unravelled before their eyes.
From that day forward, when the Seat of God has been presented to the antichrist, he will display great physical signs, which will convince people of his holiness. The antichrist will, they will say, display the signs of the stigmata and he will be seen to cure the sick and the terminally ill. Great miracles will be attributed to him and he will convince many, in time, that he is Jesus Christ and that his elevation to the top of this false church, is a sign of the Second Coming. And while the laity may have been responsible for establishing the kernel of the remnant church, that which is left of the Church established by my Son on earth, it will be the priests who will lead it from this time onwards. The Holy Spirit will sustain the True Church, during the reign of the antichrist and he, and every enemy of my Son, will never prevail against it.
The Truth will never die. The Word of God, while desecrated, will never die. The Church can never die, though it may be flung into the wilderness. Even at its weakest hour, life will still remain, and no matter how much my Son's Church is attacked, God will never permit it to be destroyed.
During those days ahead you must never allow yourselves to be swayed into accepting such deceit. You will be seduced by the antichrist, and he will be endorsed by the enemies of my Son's Church. He will be embraced by false leaders in the churches and proclaimed for his charitable works, the world over. He will receive great honours in many countries and people will have framed photos of him in their homes. He, the antichrist, will be idolised more than God but it will be by the Hand of God that he will be thrust into the abyss along with those who stole the souls of God's children when they participated in the attempted destruction of my Son's Church.
Your Beloved Mother Mother of Salvation