Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


19.09.2014, 13:14 - Matka Zbawienia: Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym

Moje drogie dziecko, zostało przepowiedziane, że powstanie wielu fałszywych proroków i że w tym czasie będą oni rozpowszechniali kłamstwa o Słowie Bożym.
Będą oni rosnąć w setki tysięcy i otrzymają poparcie od tych, którzy twierdzą, że reprezentują sługi mojego Syna. Będą głosili kazania zarówno w małych, jak i dużych grupach, a poznacie ich przez fałszywe proroctwa, które będą ogłaszali światu. Będą oni postrzegani jako bardzo święci ludzie, a niektórzy powiedzą, że ci ludzie posiadają wielką moc uzdrawiania tak ciała, jak i ducha. Niektórzy będą nosili szaty świętych i będą rozpowszechniali nowy mszał, który będzie odbiegał od Prawdy. Wiele osób będzie odczuwało zamęt z powodu ich nauk, ponieważ będą oni mieszali swoje fałszywe twierdzenia częściowo z Prawdą. Jednym z ich celów jest ten, by postrzegano ich jako tych, którzy przygotowują świat na Powtórne Przyjście Chrystusa i będą pracowali nad tworzeniem atmosfery wielkiego oczekiwania na to wydarzenie wśród wyznawców mojego Syna. Ale oni nie będą przygotowywali dzieci Bożych na powitanie mojego Syna, Jezusa Chrystusa. Nie. Będzie nim antychryst.
Będą wykazywali jak poważne błędy są w Księdze Apokalipsy, podczas gdy sami będą przekręcali zawartość tej Świętej Księgi. Niewielu będzie zdawało sobie sprawę z tego, że są karmieni kłamstwami, a największe kłamstwo, które będzie im głoszone, będzie takie. Powiedzą, że Jezus Chrystus, Syn Człowieczy wkrótce pojawi się na świecie. Że przyjdzie On w ciele. Że będzie chodził pośród swojego ludu i że On wskrzesi ich w dniu ostatecznym. Tak nigdy się nie może stać, jeśli chodzi o mojego Syna, który przyszedł w ciele za pierwszym razem, przez swoje Narodziny, ale nigdy nie przyjdzie w ciele przy swoim Powtórnym Przyjściu.
Strzeżcie się człowieka, który oświadczy, że jest Synem Człowieczym i będzie wzywał was do siebie, ponieważ on nie będzie pochodził od Boga. Mój Syn przyjdzie na obłokach tak samo jak odszedł z tej ziemi podczas Wniebowstąpienia, tak też będzie w dniu ostatecznym.
Wasza ukochana Matka
Matka Zbawienia


19th September 2014, 13:14 - Mother of Salvation: Beware of the man, who declares himself to be the Son of Man

My dear child, it has been foretold that many false prophets will arise and that, during this time, they will spread untruths about the Word of God.
They will arise in their hundreds of thousands and be endorsed by those who claim to represent my Son's servants. They will preach in small, as well as large, groups and you will know them by the false prophecies, which they will reveal to the world. They will be seen as very holy people, and some will say that they have great healing powers of the flesh as well as the spirit. Some will wear the garments of holy men and they will promote a new missal, which will deviate from the Truth. Many people will be confused by their teachings, as they will mix their false claims with part of the Truth. One of their objectives will be to be seen to prepare the world for the Second Coming of Christ and they will create great anticipation of this event amongst my Son's followers. But, it will not be my Son, Jesus Christ, they will be preparing God's children to welcome. No. It will be the antichrist.
Grave errors, will be revealed by them in connection with the Book of Revelation as they will twist the contents of this Holy Book. Few will know that they are being fed lies and the greatest untruth, which they will proclaim, will be this. They will say that Jesus Christ, the Son of Man, will make Himself known in the world soon. That He will come in the flesh. That he will walk amongst His people and that He will raise them up on the last day. This could never happen for my Son, who came in the flesh, the first time, through His Birth, will never come in the flesh at His Second Coming.
Beware of the man, who declares himself to be the Son of Man, who calls you to him, for he will not be from God. My Son will come in the clouds just as He left the earth during His Ascension into Heaven so, too, will it be on the last day.
Your beloved Mother Mother of Salvation