Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


16.10.2014, 19:10 - Głód ducha pozostawia duszę pustą, nieszczęśliwą i zagubioną

Moja szczerze umiłowana córko, głód pokarmu, który żywi ciało jest strasznym udręczeniem. Ale głód ducha pozostawia duszę pustą, nieszczęśliwą i zagubioną. Kiedy dusza oddala się ode Mnie, błąka się i szuka wszelkiego rodzaju zaspokojenia. Pójdzie na krańce ziemi, szukając duchowego spokoju i ulgi, ale nic oprócz Mnie nie może wypełnić tej pustki. Może ona znaleźć chwilową ulgę we wszelkiego rodzaju pogoni za relaksem, ale nigdy nie odnajdzie ona spokoju, który Ja mogę dać.
Kiedy będę karmił duszę ludzką Moją Łaską, będzie ona pełna Mojej Miłości i Obecności. Chociaż Moja Obecność w duszy przyciąga do niej jad złych duchów, które będą robić wszystko, aby ją niepokoić, jednak dusza nie będzie nic sobie z tego robiła. Moja Miłość, to wszystko czego potrzebujecie, aby czuć się spełnionymi, a Mój Pokój, który was wypełnia, nie jest z tego świata. Przychodzi on wraz z wielkimi Błogosławieństwami, a dusze, które ogarnie ten spokój, nigdy go tak łatwo nie utracą, gdy już go raz doświadczą.
Gdy człowiek zadaje sobie wiele trudu, by zaprzeczyć Mojemu istnieniu, oszukuje tylko samego siebie. Zanegowanie Mnie jest ich własnym wyborem. Dlaczego więc okazujecie Mi nienawiść, skoro nie wierzycie, że istnieję? Apeluję do tych z was, którzy jesteście nękani duchowymi walkami, abyście usłyszeli Mój Głos, gdy do was wołam. Jeśli Mnie odrzucacie, zachowajcie milczenie. Nie odrzucajcie Mnie, a potem Mnie nie przeklinajcie, bo jeśli tak robicie, sami sobie przeczycie. Nie możecie nienawidzić czegoś, co nie istnieje. Jeśli odczuwacie jakiegokolwiek rodzaju nienawiść, czyż nie wiecie, że ona pochodzi z jakiegoś źródła, podobnie jak miłość? Miłość pochodzi od Boga. Nienawiść pochodzi od szatana. W dniu, w którym uświadomicie sobie, że zło rozmnaża się i wywołuje zepsucie, w miarę gdy rozwija się ono jak wąż, zrozumiecie, że jest ono realnym bytem. Dopiero wtedy w końcu zaakceptujecie istnienie diabła. Powodem, dla którego szatan jest tak przebiegły, jest to, że nie leży w jego interesie, aby dać się poznać. Gdyby tak się stało, okazałoby się, że jest niemożliwe, abyście nie uwierzyli w Boga.
Otwórzcie oczy i zobaczcie zło takim, jakie ono naprawdę jest. Wiedzcie, że gdy Mnie odrzucicie, zły duch wykorzysta was, by podsycać nienawiść do tych, którzy Mnie kochają.
Wasz Jezus


16th October 2014, 19:10 - Hunger of the spirit leaves the soul empty, miserable and lost

My dearly beloved daughter, hunger for food that feeds the flesh is a terrible affliction. But, hunger of the spirit, leaves the soul empty, miserable and lost. When a soul distances himself from Me, he will wander and seek out every kind of fulfilment. He will walk to the ends of the earth, looking for spiritual calm and relief, but nothing can fill this void, only Me. He may find temporary relief in all worldly pursuits of relaxation, but never will he find the peace that I can bring.
When I feed a person's soul with My Grace, they will be full of My Love and Presence. Although My Presence, within the soul, will draw down upon it the venom of evil spirits, who will do all they can to upset it, the soul will not care. My Love is all you need to feel fulfilled, and My Peace, which fills you, is not of this world. It comes with great Blessings and the souls, who attain this peace, will never let go of it that easily, once they experience it.
When a person goes to extraordinary lengths to deny Me, he is deceiving only himself. To deny Me is your own choice. Why then display hatred for Me, when you do not believe I exist? I call on those of you, who are plagued with spiritual battles, to hear My Voice as I call out to you now. If you deny Me, then remain silent. Do not deny Me and then curse Me, for if you do this, you are contradicting yourself. You cannot hate something, which does not exist. If you feel hatred of any kind, don't you know that this comes from a source, just as love does? Love comes from God. Hatred comes from Satan. The day when you realise that evil breeds and festers, as it uncoils like a serpent, you will see that it is a real entity. Only then you will finally accept the existence of the devil. The reason he, Satan, is so cunning is that it is not to his advantage to make himself known. Were that to happen, you would find it impossible not to believe in God.
Open your eyes and see evil for what it is. Know that by denying Me, the evil one will use you to fuel hatred against those who love Me.
Your Jesus