Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


21.10.2014, 23:40 - Przyjmijcie Prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy przepowiednie były przekazywane dzieciom Bożym, od samego początku wywoływały one strach w sercach ludzi. Było tak z powodu wątpliwości, które istniały w umysłach tych, którzy nie wierzyli w Boga i poczucia bezpieczeństwa, jakie człowiekowi towarzyszyło w jego naturalnym ziemskim środowisku. Łatwiej było zaakceptować niedoskonałe życie niż wierzyć w życie istniejące w świecie nadprzyrodzonym.
Bóg nie posyłał swoich proroków, by straszyć swoje dzieci. Wysyłał ich, by ostrzegali je przed niebezpieczeństwami tworzenia głębokiej przepaści między człowiekiem a Bogiem. Jeśli ta przepaść stała się na tyle szeroka, że większość dusz odrzuciła Boga, to On zawsze interweniował, by ich ratować. Bóg zawsze interweniował poprzez swoich proroków i to dzięki Jego prorokom Bóg był w stanie uczyć swoje dzieci dróg Pańskich. Bez proroków Boga człowiek nie otrzymałby Prawdy. Co Bóg daje swojemu ludowi poprzez słowo pisane, niech żaden człowiek nie rozrywa na strzępy.
Człowiek nie jest ani godny, by zmienić słowo Boże, ani nie nadaje się do tego, by zmieniać znaczenie Słowa, ani też nie ma do tego prawa. Jeśli człowiek przyjmuje Słowo Boże i świadomie błędnie je interpretuje, aby ranić innych, jest to grzech ciężki. Było wielu, którzy próbowali zmienić znaczenie Słowa, ale im się nie udało. Jednak byli tacy, którzy tworzyli wersje Słowa, które różniły się od pełnej Prawdy, a ludzie nadal nic nie rozumieli. Nie pociągam tych dusz do odpowiedzialności, bo używali Słowa jedynie po to, by oddać chwałę Bogu.
Kiedy przyszedłem głosić Prawdę, lękano się Mnie. Wszystkich proroków przede mną również się bano. Oni, podobnie jak Ja, byli znienawidzeni za niesienie ludzkości Prawdy, poprzez Słowo mówione. Apokalipsa dana Janowi Ewangeliście z mocy Ducha Świętego, została zignorowana przez Moje chrześcijańskie Kościoły. Rzadko się o niej dyskutuje, a wielu w Moim Kościele odrzuca ją, jako nieistotną.
Nadszedł czas, aby Prawda ostatecznie została powiedziana i aby człowiek dokonał wyboru. Przyjmijcie Prawdę daną wam w Księdze Apokalipsy i przygotujcie się tak, aby wszystko było na swoim miejscu i przyniosło Mi zadowolenie w ten Wielki Dzień. Albo zignorujcie Słowo i obietnicę Mojego ponownego przyjścia. Pozostańcie głusi na Moje Prośby, ale pamiętajcie, przyjdę jak złodziej w nocy i tylko ci, którzy Mnie powitają i zaakceptują Moje Miłosierdzie, będą Moi.
Ostrzegam was tylko dlatego, że was kocham. Gdyby nie Moja Miłość odrzuciłbym ludzkość na pustynię, tak niewdzięczne są ich dusze.
Wasz Jezus


21st October 2014, 23:40 - Accept the Truth, given to you in the Book of Revelation

My dearly beloved daughter, when prophecies were given to God's children from the beginning they created fear in the hearts of men. This was because of the doubts that existed in the minds of those who did not believe in God and the comfort that man felt in his natural earthly surroundings. It was easier to accept a life of imperfection than to believe in one that existed in the supernatural.
God did not send His prophets to frighten His children. He sent them to warn them of the dangers of creating a deep gulf between man and God. If that gulf became wide enough, so that the majority of souls rejected God, then He always intervened in order to save them. God has always intervened through His prophets and it was through His prophets that God was able to educate His children in the ways of the Lord. Without God's prophets man would not have been given the Truth. What God gives His people, through the written Word, let no man pull it asunder.
Man is not worthy to change the Word of God nor is he fit to change the meaning of the Word, nor does he have the right to do so. If a man takes the Word of God and deliberately misinterprets it, to hurt others, then this is a grave sin. There have been many who have tried to change the meaning of the Word but failed. Yet, there are those who created versions of the Word, which varied from the full Truth, and people were non the wiser. I do not hold these souls accountable because they used the Word only to give glory to God.
When I came to preach the Truth I was feared. All the prophets before Me were also feared. They, just like Me, were hated for bringing humanity the Truth, through the spoken Word. The Book of Revelation, given to John the Evangelist by the Power of the Holy Spirit, has been ignored by My Christian Churches. It is rarely discussed, and many in My Church dismiss it as being irrelevant.
The time has now come for the Truth to be finally spoken and for men to make a choice. Accept the Truth, given to you in the Book of Revelation, and prepare so that all will be in place and pleasing to Me on the Great Day. Or ignore the Word and My Promise to come again. Turn a deaf ear to My Pleas but, remember, I will come like a thief in the night and only those who welcome Me and accept My Mercy will be Mine.
I warn you only because I love you. Were it not for My Love I would cast the human race into the wilderness, so ungrateful are their souls.
Your Jesus