Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


06.01.2015, 19:30 - Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek odwraca się ode Mnie, płaczę w wielkim smutku, ale Ja Jestem cierpliwy i wyrozumiały. Jeśli odrzuca on Moje Słowo i nie okazuje miłości innym, którym by okazywał, gdyby poszedł w Moje Ślady, to sprawia Mi to wielki ból. Mimo to, Ja Jestem cierpliwy w nadziei, że on do Mnie wróci. Dopiero wtedy, gdy człowiek kradnie Mi dusze i prowadzi je do wiecznej ciemności, wszelka pomsta jest Moja i wymierzę mu wysoką karę. Ta kara może być w postaci cierpienia, które szczęśliwie może go uratować, gdy przyjmie on swój los z pokorą.
Moje Miłosierdzie jest bezgraniczne, ale jeśli jestem bezczeszczony przez akty wielkiego okrucieństwa popełniane na dzieciach Bożych, to należy się obawiać Mojego Gniewu. Wiedzcie, że ukarzę Moich wrogów, ale jest to dla ich własnego dobra i dla zbawienia wszystkich, z którymi się stykają. Czy jest jakaś granica, poza którą już się nie posuną ci dumni, aroganccy i ci nieświadomi, w okazywaniu pogardy wobec Mnie, Mojego Słowa i wobec Mojego Planu Zbawienia? Odpowiedź brzmi: ich niegodziwość jest niewyczerpalna.
Nigdy wcześniej nie było wśród ludzi takiego braku miłości jak teraz. Żadna dusza żyjąca w świecie nie jest odporna na wpływ szatana. Ci, którzy błędnie przypuszczają, że pozostają w Mojej Łasce, ale traktują innych surowo, poczują ciężar Mojej Ręki. Moja Cierpliwość zmniejsza się; Moje Serce staje się ciężkie, a Moje Pragnienie, aby uratować tych, którzy próbują zniszczyć innych, wyczerpuje się.
Przebiegłość złego ducha jest poza możliwością waszego zrozumienia. On przekona nawet tych z najsilniejszą wiarą, żeby Mnie obrażali przez grzech ciężki, a tych z małą wiarą, by upadali jeszcze niżej, aż do głębin rozpaczy. Nikt nie jest bezpieczny od szatana i jeśli nie będziecie się modlili o Moje Miłosierdzie, nie będziecie przynosili Mi swoich osobistych ofiar, to niszczenie dusz będzie się zwiększać.
Mimo, że tracę teraz miliony ludzi, to jednak niewielu chrześcijan rozumie potrzebę modlitwy. Sama modlitwa będzie niszczyć wpływ diabła, więc proszę was, abyście więcej czasu spędzali na modlitwie, by osłabić uścisk w jakim trzyma on rodzaj ludzki.
Bez Mojej Interwencji dużo więcej milionów dusz zostałoby utraconych. Bez Mojego Miłosierdzia wielu idących drogą przeznaczenia do wiecznej ciemności nigdy nie zobaczyłoby Mojego Oblicza. Bez Mojej Obecności w Eucharystii nie byłoby życia - zarówno życia ciała jak i duszy. Beze Mnie śmierć ciała i duszy objęłaby całą ludzkość, ale dzięki Mnie śmierć nie będzie już obecna w nowym świecie, który nastanie. Ponieważ pokonałem śmierć przez Moje Zmartwychwstanie, wy także ją pokonacie. Śmierć nie będzie istniała w Moim Nowym Królestwie na ziemi. Ciało i dusza będą żyjącą jednością - Darem, którego nie można odrzucić.
Nigdy nie zapominajcie o Mojej Obietnicy - ci wszyscy, którzy są ze Mną i we Mnie będą mieli życie wieczne.
Wasz Jezus


6th January 2015, 19:30 - Without Me, death of the body and the soul would claim the entire human race

My dearly beloved daughter, when a man turns his back on Me, I weep with great sorrow, but I Am patient and forgiving. If he rejects My Word and no longer shows love to others, which he would do, were he to follow in My Footsteps, this causes Me great pain. Still, I Am patient in the hope he will come back to Me. It is when a man steals souls from me, and leads them into eternal darkness, that all vengeance is Mine and I will inflict upon him a great punishment. This punishment can be in the form of suffering which will, if he is fortunate, by accepting his lot with humility, can save him.
My Mercy is boundless but when I am defiled through acts of great cruelty, committed against God's children, My Anger is to be feared. Know that I will punish My enemies but this is for their own good and for the salvation of all those with whom they come into contact. Is there any end to which who despise Me, My Word and My Plan of Salvation, that the proud, arrogant and the ignorant will not stoop to? The answer is that their wickedness is inexhaustible.
Never before has the love amongst men been so lacking as it is now. Not one soul alive in the world is immune to the influence of Satan. Those who mistakenly believe that they are in My Favour, but who treat others harshly, will feel the brunt of My Hand. My Patience is dwindling; My Heart heavy and My Desire to save those who try to destroy others weary
The cunning of the evil one is beyond your understanding. He will convince even those with the strongest faith to offend Me, through grievous sin, and those with little faith to succumb, even further, into the depths of despair. No one is safe from Satan and unless you pray for My Mercy, offer personal sacrifices to Me, then the destruction of souls will escalate.
Millions are being lost to Me at this time and yet not many Christians understand the necessity of prayer. Prayer alone will destroy the influence of the devil and I ask that you increase the time you spend in prayer to weaken the grip he has over the human race.
Without My Intervention many millions more souls would be lost. Without My Mercy many of those destined for eternal darkness would never see My Face. Without My Presence, in the Holy Eucharist, there would be no life - life of the body as well as the soul. Without Me death of the body and the soul would claim the entire human race but, because of Me, death will no longer present in the new world to come. Because I defeated death through My Resurrection you, too, will defeat it. Death will not exist in My New Kingdom on earth. The body and the soul will be a living union - a Gift, which must not be rejected.
You must never forget My Promise - all those who are with Me and in Me will have everlasting life.
Your Jesus