Szukaj na stronie paruzja.info:

Księga Prawdy

2010 2011 2012 2013 2014 2015


18.01.2015, 12:45 - Tylko Ja znam dzień lub godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie

Moja szczerze umiłowana córko, kiedy człowiek odchodzi ode Mnie z jakiegokolwiek powodu, to nigdy nie odnajdzie prawdziwego pokoju. Kiedy człowiek odkryje Kim Ja Jestem, jego serce napełni się miłością do Mnie. Człowiek, który pokłada całą swoją ufność we Mnie, zniesie wszelki rodzaj cierpienia, bo Ja go oswobodzę.
Słowo Boże wywołuje wielką niezgodę wśród tych, których wiara jest słaba. Ci, którzy wierzą we Mnie, odczują ogromny ból w swoich sercach, gdy będą świadkami sprzeciwu wobec Słowa Bożego. To jest Mój ból. Jeśli uwierzycie we Mnie, to w swoich duszach odczujecie miłość jaką mam dla was. Zawsze otwierajcie dla Mnie swoje serca. Witajcie Mnie nie ze strachem, lecz z niecierpliwością. Przyjmijcie Mnie takiego jakim Ja Jestem i przyjmijcie dane wam Słowo; a potem przeżywajcie swoje życie dokładnie tak, jak zostało to ukazane w Biblii, a Ja będę na was czekał.
Odrzucenie Mojego Nauczania i przystanie na grzech, będzie waszym upadkiem. Tylko Ja znam dzień i godzinę, kiedy wydacie swoje ostatnie tchnienie. W każdej chwili musicie być gotowi. Musicie prosić Mnie tak często, jak to możliwe, abym przebaczył wam wasze grzechy. Wybaczam najbardziej zatwardziałym grzesznikom, a więc nie musicie bać się Mojego Miłosierdzia. Bójcie się jedynie tej godziny, gdy będziecie musieli stanąć przede Mną i odpowiedzieć za wszystkie nieprawości popełnione przeciwko Bogu. Jeśli nie odkupicie się w Oczach Bożych do tego czasu, nie będzie drugiej szansy, aby to zrobić.
Wasz Jezus


18th January 2015, 12:45 - Only I know the day or the hour when you will take your last breath

My dearly beloved daughter, when a man wanders away from Me, for whatever reason, he will never find true peace. When a man discovers Who I Am his heart will swell with love for Me. A man who places all his trust in Me will endure any kind of suffering, for I will set him free.
The Word of God causes great discord amongst those whose faith is weak. Those who believe in Me will feel great pain in their hearts when they witness opposition against the Word of God. This pain is Mine. If you believe in Me you will feel the love I have for you, within your soul. Always open your heart to Me. Welcome Me, not with fear, but with anticipation. Accept Me for Who I Am and the Word given to you; and then live your lives exactly as laid down in the Holy Bible, and I will be waiting for you.
Reject My Teachings and embrace sin, and this will be your downfall. Only I know the day or the hour when you will take your last breath. You must be prepared at all times. You must ask Me to forgive you your sins as often as you can. I forgive the most hardened of sinners and so you must never fear My Mercy. Fear only the hour when you have to stand before Me and answer for every iniquity committed against God. If you have not redeemed yourself in God's Eyes by then, there won't be a second chance to do so.
Your Jesus